Senin, 29 April 2013

Dongeng Bahasa sunda "Sasakala situ bageundit"


Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kawentar ka mana-mana, nyaéta Situ Bagendit. Cék sasakala mah, éta Situ Bagendit téh asal-muasalna kieu:

Baheula, aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. Ieu téh saenyana mah nénéhna, da ngaranna sajati mah Nyi Bagendit. Manéhna téh kacida pisan kumedna.

Geus taya nu bireuk deui kana kakumedanana téh. Salian ti pakacar-pakacarna mah, tara aya nu larsup ka imahna. Éstuning lain babasan éta mah hirup nyorangan téh. Ngahaja mencilkeun manéh, ngababakan di tengah pasawahan anu upluk-aplak. Maksudna taya lian, ku bawaning embung campur jeung batur, da sieun kasoro téa.

Kacaturkeun keur usum panén, di ditu di dieu ceuyah dibaruat. Ka sawah Nyi Endit ogé réa nu gacong. Ari réngsé dibuat jeung sanggeus paréna dikaleuitkeun, sakumaha tali paranti, Nyi Endit nyieun sidekah. Ngondang lebé jeung sawatara tatangga. Popolahna saniskara ku sorangan, teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapti, sakur nu mantuan ngakut tuluy diondang ngariung tumpeng. Atuh anu ngariung téh nepi ka ratusna. Tapi sadia tumpengna teu sabaraha, nepi ka ngan sakotéap gé geus bérés, bari tingkarétap kénéh.

Keur meujeuhna balakécrakan, solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun. Ku pribumi teu ditari teu ditakon. Nya pok aki-aki téh waléh yén teu kawawa lapar, sugan aya sih piwelas. Ana gantawang téh Nyi Endit bet nyarékan, nyék-sék-nyéksékkeun, pajarkeun téh taya kaéra, teu ngahutang gawé, ménta bagian. Tungtungna nepi ka nundung, aki-aki dititah nyingkah. Cindekna mah geus lain picaritaeun wé.

Aki-aki indit bari jumarigjeug, bangun teu nangan. Méméh indit manéhna ngomong kieu, “Sagala gé boh ka nu hadé boh ka nu goréng, moal taya wawalesna.”

Ngomong kitu téh kasaksian ku sakur nu aya di dinya. Saréngséna nu dalahar tuluy amit rék baralik. Kakara gé patinglaléos, rug-reg ngarandeg, sabab aya nu tinggarero, “Caah! Caah!” cenah.

Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai, ngan leb wé pakarangan Nyi Endit téh geus kakeueum. Atuh kacida ributna, jalma-jalma geus teu inget ka diri batur, asal salamet dirina baé. Nyi Endit ogé nya kitu, niat rék nyingkiran cai, tapi barang kaluar pisan ti imahna, cai téh nepi ka lir ombak laut tinggaruling ka palebah Nyi Endit. Imahna terus kakeueum méh laput.

Nyi Endit angkleung-angkleungan, bari satungtung bisa mah teu weléh-weléh sasambat ménta tulung Tapi taya nu nulungan, da batur gé sarua ripuhna. Nyi Endit ngalelep. Beuki lila, cai téh beuki gedé baé. Nepi ka jadi situna, ngeueum sakabéh pakaya Nyi Bagendit.

Jaman baheula – baheula ge baheula deui – aya hiji lembur anu gegek jiwana. Pengeusi eta lembur, meh kabeh jelema carukup. Demi pangupajiwana kana karajinan ngabatik.
Kacaritakeun di eta lembur aya hiji randa boga anak awewe ngaran Marini. Nyi Marini ku indungna pohara diasihna, lantaran rajin jeung suhud ngabantuan pagawean indungna. Pagawean di dapur jeung di imah kabeh ditangkes ku manehna. Malah kalan-kalan Nyi Marini sok ngabantuan indungna ngabatik.
Dina hiji poe indungna meunang ondangan ti tatanggana nu rek ngawinkeun anakna awewe. Nyi Marini ku indungna meunang milu ka ondangan. Manehna kacida atoheunana, lantaran bakal make baju alus jeung make samping weuteuh, meunang ngabatik indungna. Tapi aya kasusahna, lantaran manehna teu bogaeun cucuk gelung.
Sapeupeuting, henteu boga cucuk geulung keur pakeeun isuk ka ondangan teh, jadi pikiran Nyi Marini. Manehna diuk hareupeun jandela, bari neuteup bentang-bentang nu tingkaretip di langit.
Di jero hatena manehna ngecewis, “mana teuing senangna mun aing boga bentang pikeun cucuk gelung” karek oge mikir kitu, ujug-ujug aya nu ngempur cahyaan rag rag kana lahunanana. Nyi Marini kageteun pisan, turug-turug kadenge ku manehna aya sora tan katingalan “Marini, ieu bentang nu dipakayang ku maneh pikeun cucuk geulung tea. Heug geura pake isuk kana pesta kawinan batur maneh, lantaran teu meunang budak rajin jeung hade ka indung. Tapi maneh teu meunang ngomong sombong. Mun maneh ngomong sombong atawa boga pikiran sombong, ie bentang baris leungit teu puguh-puguh”
Nyi Marini kacida atoheunana, dina hatena jangji, yen moal boga pikiran jeung ngomong sombong.
Isukna, Marini make cucuk geulung bentang tea. Manehnas katenjona geulis pisan sarta cahyaan. Kabeh nu aya di dinya ngarasa heran. Nyi Marini leuwih diperhatikeun ku sarerea ti batan panganten. Babaturanana kabeh muji kageulisanana. Ku lantaran kitu, manehna mikir, “kacida senangna dipuji-puji ku babaturan, ngan aing sorangan anu panggeulisna lantaran make cucuk geulung bentang, “karek oge mikir kitu, cucuk geulung bentang teh ujug-ujug leungit”
“Ih Marini geuning leungit cucuk geulung maneh teh” ceuk salahsaurang baturna. Marini kageteun pisan, manehna kakara ingeteun yen manehna boga pikiran sombong. Pohara manehna hanjakaleunana.
Kabeh jelema nu aya dina eta pesta mangneangankeun cucuk geulung nu leungit tea, nepi ka pakean-pakeanana kalotor, tapi nu leungit weleh teu kapanggih. Ningal kitu, Nyi Marini pohara karunyaeunana ka maranehanana. Di jero hatena manehna jangji, nu manggihkeun baris dipersen, itung-itung mulang tarima.
“Ieu marini, cucuk geulung maneh tek kapanggih” ceuk salasaurang baturna. Nyi Marini atoheunana. Tuluy manehna nyalukan batur-baturna. Ku manehna dicaritakeun asal usulna eta cucuk geulung bentang teh. Satuluyna manehna nyarita kieu, “Ayeuna kuring embung make cucuk geulung bentang sosoranganan, tapi rek dibagikeun ambeh dipake ku sarerea babarengan”
Sanggeus ngomong kitu, tuluy eta cucuk geulung bentang teh dibantingkeun nepi ka remuk. Tuluy eta reremukan teh haliber, jadi nu ayeuna disebut Cika-cika, cenah!

Published On: Sabtu, 22 april 2013

Situ Kamojing : Antara Mitos Buaya Buntung dan Potensi Wisata

Cikampek – Untuk warga Karawang dan Purwakarta, Situ Kamojing adalah tempat yang cukup eksotis yang berada di perbatasan kedua kabupaten ini. Terletak di Kecamatan Cikampek, Desa Kamojing, situ ini menawarkan pesona alam dan potensi wisata yang menjanjikan. Situ Kamojing yang memiliki luas sekitar 5 hektare, di musim hujan seperti saat banjir kamarin, air situ bahkan bisa meluber keatas jalan, namun di musim kemarau parah air situ sebaliknya bisa jadi kering dan saat itu sering juga dimanfaatkan warga setempat untuk dijadikan lahan bercocok tanam.
Jika dilihat dari stuktur dan infrastuktur yang ada, situ ini sangat biasa, bahkan belum menjadi tempat wisata karena itulah tidak ada pengelolaannya, apalagi tiket masuk. Namun, hal itulah yang menjadi kelebihan lainnya. Sifatnya yang alami, malah menarik khususnya muda-mudi untuk memadati tepian situ, dari mulai aktivitas olahraga, bercengkrama, hingga tempat berpacaran ria. Apalagi di sore hari, saat-saat menjelang matahari terbenam yang menawarkan pantulan sinar matahari yang maha indah di permukaan situ.
Selain hamparan situ yang dapat dinikmati secara cuma-cuma, ditempat ini para pengunjung pun bisa menyantap jajanan yang dijajakan para pedagang disana yang belum begitu banyak. Salah satu yang menarik adalah sate maranggi daging sapi dan es kelapa muda. Jajanan murah meriah, namun begitu nikmat disantap ditepian situ terutama disore hari diiringi semilir angin yang bersahabat.
Menurut ketua RW setempat dan salah seorang pedagang yang juga warga asli sana, konon situ ini dikenal dihuni oleh Buaya Buntung. Sebuah mitos yang mengakar di masyarakat setempat yang kebenarannya tentunya tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Namun, menjadi sebuah tanda bahwa di daerah ini memang hal-hal yang bersifat buhun dan bahkan mistis begitu kental. Tapi lagi-lagi hanya berdasarkan cerita lisan dari mulut ke mulut.
Menurut keterangan Kosim, ketua RW setempat, rencananya di tahun 2010-2011 mendatang situ ini akan dibangun seperti halnya Situ Buled di Purwakarta. Setidaknya, dibanding dulu saat ini pun pengelolaan situ ini sudah mulai dilakukan dengan menempatkan seorang petugas resmi dari kecamatan, untuk merawat situ ini terutama dari rumput liar dan mengalirkan pintu air yang mengarah ke arah Ciranggon dan Rawamerta.
Kedalaman situ ini berkisar antara 14 hingga 10 meter. Sayangnya memang disana tidak ada keterangan tentang kedalaman ini. Alhasil, seperti yang diungkapkan Kosim, situ ini tiap tahunnya selalu menelan korban jiwa 1-2 orang, yang rata-rata adalah pelajar yang berenang sepulang sekolah di tepian situ. Korban yang disatu sisi diyakini berkaitan dengan Mitos Buaya Buntung, namun disisi lain secara akal sehat adalah hal yang wajar dikala situ ini memang memiliki kedalaman hingga 14 meter.
Khusus di malam minggu, waktu dimana muda-mudi baik dari Karawang maupun Purwakarta rata-rata membutuhkan tempat yang enjoy, keramain situ ini seperti yang dikatakan oleh Ucup, penjual sate maranggi, bisa sampai pukul 1 hingga pukul 2 dini hari. Sebuah tempat yang nyaman untuk bersantai, murah meriah dan tentunya memiliki pesona yang alami. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar